سه شنبه 26 تير 1403
 
کمينه
گالری تصاویر (جدید)
کمينه
گالری تصاویر
کمينه
جواهرات (Jewelry)

تاریخ ایجاد   شنبه 12 آذر 1390     بازگشت

 انگشتر ست

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس

رندر با مکسول

نمونه ی ساخته شده از یکی از کار های کاتالوگی.

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با وی ری  ماتریکس ( V-ray for Matrix )

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس (Rhino + Matrix )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

 

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

 

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با وی ری ماتریکس (V-ray for Matrix)

 

 مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با هایپرشات Hypershot

 

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

 

old work

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با وی ری (V-ray for Rhino)

 

تمرین کلاسی

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس (Rhino + Matrix )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

 

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با وی ری راینو ( V-ray for rhino )

 

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

 

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس (Rhino + Matrix  )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

 

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

 

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

 

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

 

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با وی ری ماتریکس (V-ray for Matrix)

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس  (Rhino + Matrix  )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با وی ری راینو (v-ray for rhino )

مدل سازی با نرم افزار راینو (Rhino)

رندر با وی ری راینو (v-ray for rhino )

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

مدل سازی با نرم افزار راینو (Rhino  )

رندر با وی ری راینو (V-ray for rhino)

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با V-ray rhino

مدل سازی با نرم افزار راینو و ماتریکس و تی اسپیلاین (Rhino + Matrix + T-splines )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

مدل سازی با نرم افزار راینو  (Rhino  )

رندر با مکسول (Maxwell 2.5 )

 

مدل سازی با نرم افزار راینو  و تی اسپیلاین (Rhino + T-splines )

رندر با وی ری راینو (V-ray for rhino)

 

 حريم شخصي كاربران  |  شرایط استفاده
تمامی حقوق این سایت متعلق به حامد طباطبایی می باشد.